Raport o korzystaniu ze środowiska

Biurokratyczne wymogi zazwyczaj dotykają wybrane grupy przedsiębiorców. Prowadząc firmę zapewne masz świadomość, że w niektórych branżach istnieją specyficzne wymagania, które muszą być spełnione, aby nie narazić się na wysokie kary.

Istnieją jednak pewne regulacje, które uderzają w każdego przedsiębiorcę. Jedną z nich jest sporządzanie i przesłanie do 31 marca corocznego sprawozdania z korzystania ze środowiska lub konieczność złożenia oświadczenia o niekorzystaniu ze środowiska. Obowiązek ten dotyczy praktycznie każdej firmy.

Kto powinien składać wykaz?

Praktycznie każda firma musi składać wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Art. 286. pkt 1. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z póź. zm. nakłada obowiązek składania corocznego sprawozdania na podmiot korzystający ze środowiska.

Prawo ochrony środowiska:
Art. 286. pkt 1. Podmiot korzystający ze środowiska w terminie, o którym mowa w art. 285 ust. 2 i 4, przedkłada marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane, o których mowa w art. 287, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat.

Art. 3 pkt. 20 pdpkt. a tej samej ustawy stwierdza, że podmiotem korzystającym ze środowiska jest każdy przedsiębiorca. Tak po prostu.

Prawo ochrony środowiska:
Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: (...)
20) podmiocie korzystającym ze środowiska – rozumie się przez to:
a) przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.2)) oraz przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu art. 5 pkt 3 tej ustawy, a także (...),

Dla pewności można zerknąć do Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej z póź. zm.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej:
Art. 4. 1. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
2. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Czy korzystasz ze środowiska?

Masz samochód w firmie? Korzystasz w firmie z pieca opalanego węglem lub koksem? Pobierasz wody gruntowe? Wystarczy jeden samochód i jedno tankowanie w ciągu roku, aby być zobowiązanym do sporządzenia wykazu.

Nie korzystam!

Jeśli w firmie nie masz samochodu, kotła, stawu rybnego, kurnika, nie masz zakładu lakierniczego, nic nie spawasz, nie masz parkingu z nawierzchnią szczelną, z którego mogłaby spłynąć woda po deszczu lub z topniejącego śniegu to możliwe, że nie korzystasz ze środowiska. Ale i tak jesteś traktowany jako podmiot korzystający ze środowiska według ustawy. Możesz zatem złożyć raport wypełniony samymi zerami lub zgodnie z tym co się przyjęło w urzędach marszałkowskich – napisać oświadczenie o niekorzystaniu ze środowiska. W niektórych urzędach możesz dopisać, że powiadomisz urząd jeśli zaczniesz korzystać ze środowiska (np. kupisz samochód do firmy), aby nie składać oświadczenia co roku.

Co grozi za niezłożenie wykazu?

Grzywna od 20 do 5000 zł.

Prawo ochrony środowiska:
Art. 359. 1. Kto, będąc do tego obowiązany na podstawie art. 287 ust. 1, nie prowadzi wymaganej ewidencji, podlega karze grzywny.
2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku terminowego przedkładania wykazu, o którym mowa w art. 286.
Kodeks wykroczeń:
Art. 24. § 1. Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Czy musisz wnieść opłatę za korzystanie ze środowiska?

Jeśli z obliczeń wyjdzie, że powinieneś zapłacić do 800 zł za korzystanie ze środowiska, wówczas Twoja firma nie musi nic płacić (ale wykaz i tak trzeba wysłać).

Prawo ochrony środowiska:
Art. 289. 1. Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł. Przepisy art. 286 ust. 1–2 stosuje się odpowiednio.
2. Sejmik województwa może, w drodze aktu prawa miejscowego, uchwalić podwyższenie kwoty, o której mowa w ust. 1, jednak nie więcej niż do 50%.

Do kiedy należy złożyć wykaz?

Większość firm ma czas do 31 marca następnego roku, czyli wykaz za 2015 rok musisz złożyć do 31.03.2016 r. Jeśli masz do zapłaty więcej niż 800 zł wówczas masz czas na wniesienie opłaty w tym samym terminie.

Prawo ochrony środowiska:
Art. 286. 1. Podmiot korzystający ze środowiska w terminie, o którym mowa w art. 285 ust. 2 i 4, przedkłada marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane, o których mowa w art. 287, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat.
Art. 285. 2. Podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku.

Jak wygląda wykaz?

Trzydzieści jeden stron tabelek. Jeśli posiadasz w firmie wyłącznie samochody lub inne środki transportu z silnikiem spalinowym, wówczas będziesz musiał wypełnić kilka wierszy w Tabeli D. Następnie możesz wydrukować wykaz i wysłać urzędnikom czym wybitnie przyczynisz się do ochrony środowiska w Polsce.

tabela-D-korzystanie-ze-srodowiska

Źródło: załącznik nr 2 do „Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

W niektórych urzędach wystarczy wydrukować załącznik nr 1 do rozporządzenia oraz tylko te tabele z pozostałych załączników, które są wypełnione. Nie ma potrzeby przesyłania całego rozporządzenia z kompletem pustych tabel. Ale o szczegóły najlepiej dopytać w konkretnym urzędzie marszałkowskim. Co urząd, to inna praktyka.

Wzór tabeli znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat lub na stronie swojego urzędu marszałkowskiego (listę stron internetowych urzędów marszałkowskich znajdziesz poniżej).

Gdzie przesłać dokumenty?

Do właściwego urzędu marszałkowskiego.

Lista urzędów marszałkowskich

W praktyce

Jeśli porozmawiasz ze znajomymi przedsiębiorcami, to prawdopodobnie nikt z nich nigdy nie słyszał o raportach, ani wykazach i nic nigdy nie składał.

Rzeczywiście, niedopełnienie części obowiązków sprawozdawczych nie wiąże się z żadnymi karami. Za niezłożenie raportu o emisji gazów do bazy Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (kolejny urząd powstały na skutek wymysłów eurobiurokratów) Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji z póź. zm. na razie nie przewiduje żadnych sankcji.

Aczkolwiek, za niezłożenie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, o których mowa w niniejszym artykule, można dostać grzywnę, ale jest ona niewielka (do 5 tysięcy złotych za każdy rok, maksymalnie za 5 lat wstecz).

Jeśli posiadasz zakład fotograficzny z laboratorium wywołującym odbitki, zakład naprawy pojazdów, gabinet dentystyczny lub produkujesz jakieś odpady lub opakowania (np. napełniasz tonery lub pojemniki z tuszem do drukarek) wówczas zorientuj się czy w gąszczu przepisów dotyczących ochrony środowiska nie naruszasz jakiś zapisów, za co grożą wysokie kary. O ile za niezłożone raporty i niewniesione opłaty w małym zakładzie fotograficznym zapłacisz jedynie kilka tysięcy złotych kar i grzywien, to za wprowadzanie ścieków lub osadów do środowiska przez trochę większy zakład produkcyjny może być to znacznie więcej.

Podsumowanie

W przypadku zawistnej konkurencji, skonfliktowanego kontrahenta lub rozczarowanego pracownika może okazać się, że na skutek donosu poniesiesz straty, których wcześniej nie brałeś pod uwagę na podstawie przepisów, o których nigdy wcześniej nie słyszałeś.

Dlatego wydaje mi się, że czasem lepiej jest zmarnować te kilka godzin na sporządzenie jakiś raportów niż narażać firmę na straty.


Zainteresował Cię ten artykuł?

Jeśli masz uwagi lub chciałbyś podzielić się swoimi przemyśleniami, wówczas zapraszam do komentowania. Możesz również udostępnić niniejszy artykuł swoim znajomym na Facebooku lub Twitterze.